بخش کودکان
بخش کودکان
- گروه سني: 7 تا 12 سال – دختران و پسران

ذهن كودك سرشار از سوال است . دوران كنجكاوي و پرسش ،شكل گيري قالب هاي فكري و آموزشي است.

بسياري از متخصصين آموزش ، اين رده سني را دوران طلايي رشد ويادگيري مي نامند .

نقش والدين و مربيان ،در اين برهه بسيار پررنگ  است .با استفاده هوشمندانه از اين دوران كوتاه مي توان آن را

حقيقتا به دوراني طلايي در زندگي هر كودك تبديل نمود.از خصوصيات مهم اين دوره ،پرورش خلاقيت است.

تفكر كه پايه خلاقيت است در انسان در قالب كلمات صورت مي پذيرد .افزايش دايره لغات و كلمات منجر به

فعال تر شدن ذهن و پرورش خلاقانه تفكر مي گردد.

آموزش زبان انگليسي علاوه بر گسترش دايره لغات كودك روش هاي فكري عملكردي جديد را مجسم ميسازد

كه فعاليت ذهن را بيشتر وهوشمندانه مي نمايد.

- آموزش مهارتهاي چهارگانه زباني(شنيدن،صحبت کردن،خواندن،نوشتن) در محيطي جذاب و با جديدترين بسته آموزشي سمعي و بصري
مقاطع آموزشي
Intermediate
Low Intermediate
Elementary
Beginners
- در پایان هر مقطع آزمونهای بین المللی دانشگاه کمبریج به شرح جدول ذیل برگزار می شود
Young Learners English test (Y.L.E.)
Flyers
Movers
Starters

کودکان با یک دوره جامع در 6 سطح ، با تصاویر ، شعر و فعالیتهای مشخص زبان انگلیسی فرا می گیرند. با تفکیک مهارتهای زبان در هر درس و تمرینات جامع و کافی  به زبان آموزان  با سرعت بیشتری زبان انگلیسی یاد می کیرند و این امر حس اعتماد به نفس و هیجان به آنها می بخشد.