سیستم آموزشی
سیستم آموزشی
مواد و محتواي آموزشي
مواد آموزشي هر دوره شامل كتاب زبان‌آموز، كتاب تمرين، كتابهاي جانبي، كتاب داستان، جزوات كلاسي و فيلم، CD صوتي مي‌باشد.
نظام ارزشيابي
ارزشيابي در تمامي سطوح و رده‌هاي سني(به غير از خردسالان) براساس فعاليت‌هاي كلاسي، آزمــون كتبي و شفــاهي مي‌باشد. و در صورت كسب حد نصاب قبولي در پايان هرمقطع آموزشي بنا به در خواست متقاضي گواهينامه پايان مقطع صادر مي‌شود.