نحوه ثبت نام
نحوه ثبت نام
- متقاضي پس از مراجعه به یکی از شعب انستیتو زبان سیمین در آزمون تعیين سطح شرکت کرده، پس از مشخص شدن سطح زبان می تواند با تکمیل فرم ثبت نام و پرداخت شهریه، روز و ساعت تشکیل کلاس خود را انتخاب نماید