مدارک لازم
مدارک لازم
برای زبان آموزان ورودی یک قطعه عکس، اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی و فیش بانکی.
برای زبان آموزان سیمین کارت زبان آموزی و فیش بانکی لازم می باشد.